Author Archives: jamratsornkla

งานวิจัย “การพัฒนาเว็บฝึกอบรมเพิ่มสมรรถนะด้าน ICT สำหรับครูผู้สอน สพป.สุรินทร์ เขต 1”

ประกาศรายชื่อครูเข้าอบรม e-book ด้วยโปรแกรม Desktop Author ในวันที่ 27-28 กันยายน 2557 ณ โรงแรมสวนป่ารีสอร์ท จังหวัดสุรินทร์

ให้ผู้เข้าอบรมดำเนินการดังนี้

1.  เปิดบัญชี Facebook ของตนเอง แล้วคลิกที่นี่  ขอเข้ากลุ่ม e-book DesktopAuthor JamratSurin1  ซึ่งกลุ่มจะเปิดออก ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม เข้าร่วมกลุ่ม  จากนั้นให้รอการรับเข้ากลุ่มจากผู้ดูแลกลุ่ม

2. สิ่งที่ต้องนำไปในวันอบรม
2.1 คอมพิวเตอร์ พร้อมไมโครโฟน หูฟัง ปลั๊กไฟแบบต่อพ่วง โดยคอมพิวเตอร์ต้องมี CD-ROM ที่อ่าน/เขียน CD ได้และมีโปรแกรม Microsoft Power Point 2007,2010
2.2  ไฟล์เนื้อหา ไฟล์ภาพ และเสียง สำหรับผลิต e-book ตามเรื่องที่กำหนด

สมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ป.3 สพป.สุรินทร์ เขต 1 โดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา (Tablet)

***ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

สำรวจข้อมูลการใช้โทรศัพท์ Smartphone

ตรวจสอบการส่งข้อมูลที่นี่

สมัครอบรมออนไลน์ “การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ด้วยเว็บฝึกอบรม (WBT)”

ขออภัย…ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากสมัครครบจำนวนแล้ว…


ท่านที่สมัครแล้วให้เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงแนวการฝึกอบรมในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2557) เวลาและสถานที่เดิม

ตรวจสอบรายชื่อท่านที่นี่!


หมายเหตุ
ท่านที่สมัครอบรมและมี facebook แล้ว ให้เข้ากลุ่ม facebook เพื่อติดต่อ ส่งข่าว โดยเปิด facebook ของท่านแล้วคลิกที่นี่ https://www.facebook.com/groups/wbtjamrat/ จากนั้นคลิกที่ข้อความว่า “เข้าร่วมกลุ่ม” ที่มุมบนขวา และรอการรับเข้ากลุ่ม…และให้ท่านตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการอบรมได้ที่กลุ่มนี้

เงื่อนไขการฝึกอบรม

  1. ฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านเว็บฝึกอบรม (WBT)
  2. ต้องอบรมจนครบหลักสูตร โดยปฏิบัติกิจกรรม ส่งชิ้นงานตามกำหนด
  3. ท่านต้องใช้งานโปรแกรม MS-Word ได้
  4. ท่านที่อบรมทำกิจกรรมครบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมลงนามโดย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
  5. เนื้อหาฝึกอบรมเกี่ยวกับ 1) การประมวลผลคะแนนนักเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 2) การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 3) การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 4) การจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมการผลิต e-book วันที่ 19 กันยายน 2556

***แจ้งยืนยันเข้าอบรม***

ภายในวันที่ 17 กันยายน 2556 

ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศนี้แจ้งยืนเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ถ้าไม่พบการยืนย้นจะถือว่าท่านสละสิทธิ์

***ตรวจสอบการยืนยันข้อมูลได้ที่นี่

***หมายเหตุ ***

ได้โพสต์คู่มือการใช้ FlipAlbum ในกลุ่มแล้ว 2 ไฟล์ ชนิด pdf ให้ผู้เข้าอบรมโหลดศึกษาล่วงหน้าและนำไปในวันอบรม…

1. ให้ผู้เข้าอบรมทุกท่านเข้ากลุ่ม FlipAlbum_JamratSurin1 บน Facebook ด้วยบัญชี Facebook ส่วนตัวของท่าน โดย คลิกที่นี่  จากนั้น Facebook กลุ่มจะเปิดให้ท่านคลิกเข้าร่วมกลุ่ม  เมื่อท่านถูกตอบรับเข้ากลุ่มแล้วที่เมนูด้านขวาของ Facebook ท่านจะปรากฏชื่อกลุ่ม FlipAlbum_JamratSurin1  ให้ท่านคลิกเปิดกลุ่มเพื่อดูข้อมูลข่าวสารจากกลุ่ม ***ดำเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 17 กันยาย 2556***  2. เอกสารประกอบการอบรมจะโพสต์ที่กลุ่ม FlipAlbum_JamratSurin1 นี้ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องให้ท่านติดตามที่นี่