Monthly Archives: มีนาคม 2014

สมัครอบรมออนไลน์ “การพัฒนาสมรรถนะด้าน ICT ด้วยเว็บฝึกอบรม (WBT)”

ขออภัย…ปิดรับสมัครแล้ว เนื่องจากสมัครครบจำนวนแล้ว…


ท่านที่สมัครแล้วให้เข้าร่วมประชุมรับการชี้แจงแนวการฝึกอบรมในวันที่ 31 มีนาคม 2557 (เปลี่ยนจากเดิมวันที่ 1 เมษายน 2557) เวลาและสถานที่เดิม

ตรวจสอบรายชื่อท่านที่นี่!


หมายเหตุ
ท่านที่สมัครอบรมและมี facebook แล้ว ให้เข้ากลุ่ม facebook เพื่อติดต่อ ส่งข่าว โดยเปิด facebook ของท่านแล้วคลิกที่นี่ https://www.facebook.com/groups/wbtjamrat/ จากนั้นคลิกที่ข้อความว่า “เข้าร่วมกลุ่ม” ที่มุมบนขวา และรอการรับเข้ากลุ่ม…และให้ท่านตรวจสอบความเคลื่อนไหวของการอบรมได้ที่กลุ่มนี้

เงื่อนไขการฝึกอบรม

  1. ฝึกอบรมด้วยตนเองผ่านเว็บฝึกอบรม (WBT)
  2. ต้องอบรมจนครบหลักสูตร โดยปฏิบัติกิจกรรม ส่งชิ้นงานตามกำหนด
  3. ท่านต้องใช้งานโปรแกรม MS-Word ได้
  4. ท่านที่อบรมทำกิจกรรมครบหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตรผ่านการอบรมลงนามโดย ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1
  5. เนื้อหาฝึกอบรมเกี่ยวกับ 1) การประมวลผลคะแนนนักเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 2) การสืบค้นข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 3) การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต 4) การจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต